Trung tâm y tế


Đơn vị sử dụng phần mềm MMS

TTYT TP. BUÔN MA THUỘT

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ BUÔN HỒ

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN EA H’LEO

TTYT HUYỆN EA SÚP

TTYT HUYỆN BUÔN ĐÔN

TTYT HUYỆN CƯ M’GAR

TTYT HUYỆN KRÔNG BÚK

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KRÔNG NĂNG

TTYT HUYỆN EAKAR

TTYT HUYỆN M’ĐRẮK

TTYT HUYỆNKRÔNG BÔNG

TTYT HUYỆN KRÔNG PẮK

TTYT HUYỆN KRÔNG ANA

TTYT HUYỆN LẮK

TTYT HUYỆN CƯKUIN