GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ


  • Phần mềm BỘ GÕ DÂN TỘC VIỆT VNKEY Cho phép gõ tiếng Việt Unicode và 18 Dân tộc thiểu số Việt Nam TẢI VỀ
  • Phần mềm TỪ ĐIỂN TÂY NGUYÊN (VIỆT, ÊĐÊ, JARAI, BARNAH, M'NÔNG) TẢI VỀ
  • Bộ công cụ Soạn thảo tiếng Dân tộc dành cho nhà phát triển phần mềm ứng dụng  Liên hệ nhận file
  • Công cụ hỗ trợ cài đặt ứng dụng NetFrameWork Version 4.6 TẢI VỀ